606 596 718

Obsługa klienta

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

W sytuacji gdy otrzymany przez Państwa towar nie spełnia oczekiwań lub są jakieś inne powody dla których chcą Państwo zrezygnować z zakupu, istnieje możliwość zwrotu towaru (odstąpienie od umowy bez podania przyczyn).

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku ‘O ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny’ z towaru zakupionego w naszym sklepie do dnia 24.12.2014 Klient może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Dla skorzystania z prawa odstąpienia wystarczające jest złożenie pisemnego oświadczenia i wysłanie go na adres sklepu internetowego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 ‘O prawach konsumenta’ z towaru zakupionego w naszym sklepie od dnia 25.12.2014 Klient może zrezygnować bez podania przyczyny oraz bez żadnych kosztów (oprócz kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 oraz art. 35 ustawy, tj. w szczególności dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy) w ciągu 14 dni od daty od której weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Dla skorzystania z prawa odstąpienia wystarczające jest złożenie jednoznacznego pisemnego oświadczenia i wysłanie go na adres sklepu internetowego. Oświadczenie powinno zawierać m.in. Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faxu i adres e-mail.

Dokonując odstapienia od umowy mogą Państwo skorzystać z zamieszczonych poniżej wzorów formularzy odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

1)     Formularz zwrotu towaru dla towarów zakupionych do 24.12.2014 można pobrać TUTAJ;

2)     Formularz zwrotu towaru dla towarów zakupionych od 25.12.2014 można pobrać TUTAJ;

 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły podlega zwrotowi, przy czym w takim przypadku ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tej rzeczy.

Prosimy o dołączenie do przesyłki:

 •   dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT otrzymane wraz z przesyłką);
 •   prawidłowo wypełniony formularz zwrotu towaru - dostępny poniżej;
 •   przesłanie towaru w stanie niezmienionym, nieużywanego, zapakowanego w oryginalne opakowanie.


Przedsiębiorca zwraca się z uprzejmą prośbą, by zwracany przez Klienta Towar został opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek za pobraniem. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Zwrot powinien odbyć się za pośrednictwem najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez przedsiębiorcę (art. 33, art. 34 ust. 2 oraz art. 35 ustawy o prawach konsumenta).

 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość od dnia 25.12.2014, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w Art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

 

Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: 

DESIGN MAN SP. Z O.O.

Ul. Kopanina 54/56  

60-105 Poznań 

Z DOPISKIEM: ZWROT – sklep internetowy

 

 

REKLAMACJE

 

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru

W myśl przepisów ustawy o Prawach konsumenta, przedsiębiorcy są obowiązani dostarczać rzeczy wolne od wad. Sklep Giacomo Conti dokłada najwyższej staranności, aby rzeczy sprzedawane naszym klientom były najwyższej jakości i nie wykazywały jakichkolwiek wad. Mimo najlepszych starań, możliwe są jednak sytuacje, w której rzecz zakupiona w naszym sklepie okaże się wadliwa.

W odniesieniu do umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. sprzedawca ponosi odpowiedzialność za jakość sprzedanych towarów w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi. Do umów zawieranych od tej daty nie stosuje się już przepisów obowiązującej poprzednio ustawy o sprzedaży konsumenckiej (ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.)

Zasady odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego (klienta), jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową sprzedaży. Kodeks nie precyzuje wszystkich przypadków możliwej niezgodności towaru z umowa. Kodeks podaje przykładowo, że sprzedany towar jest w szczególności wtedy niezgodny z zawartą umową, jeżeli:

 • towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • towar nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • towar nie nadaje się do celu, o którym klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy sprzedaży, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • towar został wydany klientowi w stanie niezupełnym.

W przypadku zakupów dokonywanych przez konsumentów na równi z zapewnieniem sprzedawcy o właściwościach sprzedanego towaru traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję klienta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej już w sprzedanym towarze w tej samej chwili.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania rzeczy kupującemu.

Uprawnienia kupującego (klienta) w ramach rękojmi

W razie stwierdzenia wady zakupionego towaru przepisy Kodeksu cywilnego przyznają kupującemu szereg uprawnień. Uprawnienia te uzależnione są m.in. od rodzaju zakupionego towaru (rzeczy oznaczone co do tożsamości i rzeczy oznaczone co do gatunku), rodzaju wykrytych wad (wady istotne i nieistotne) oraz częstotliwości ujawnienia się danej wady (tzn. czy dana rzecz podlegała już wcześniej naprawie przez kupującego).

Co do zasady kupującemu przysługują następujące uprawnienia:

 • uprawnienie do odstąpienia od umowy
 • uprawnienie do żądania wymiany rzeczy na wolną od wad
 • uprawnienie do żądania usunięcia wady
 • uprawnienie do żądania obniżenia ceny kupna

Regulamin sklepu internetowego Giacomo Conti

Regulamin sklepu internetowego Giacomo Conti  zawiera bliższe regulacje odnoszące się do procedury reklamacyjnej (Rozdział VI. Reklamacje) LINK

Opis reklamacji (treść)

Obowiązujące przepisy nie precyzują wymagań odnośnie treści pisma reklamacyjnego. W celu ułatwienia sprzedawcy rozpatrywania reklamacji i przyspieszenia postępowania reklamacyjnego, reklamacja klienta powinna zawierać:

 • dane osobowe kupującego – w tym imię i nazwisko oraz adres do korespondencji
 • oznaczenie wadliwego towaru i dowodów jego zakupu u sprzedawcy
 • opis wady (niezgodności towaru z umową) i okoliczności jej wykrycia
 • żądanie kupującego w związku z wystąpieniem wady, wynikające z przepisów o rękojmi za wady

Dostarczenie wadliwego produktu

Klient powinien odesłać reklamowany towar przesyłką pocztową ekonomiczną na koszt sprzedawcy, na adres:

DESIGN MAN Sp. z o.o. Spółka Komandytowa; ul. Kopanina 54/56; 60-105 Poznań.

Na przesyłce należy umieścić dopisek: REKLAMACJA – sklep internetowy

Termin rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej złożenia i dostarczenia reklamowanego towaru

Termin realizacji żądania kupującego w razie uwzględnienia reklamacji

Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy, zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie.

Zasady ponoszenia kosztów postępowania reklamacyjnego

W przypadku uwzględnienia przez sprzedawcę zasadności reklamacji, koszty wymiany lub naprawy reklamowanych towarów ponosi sprzedawca.

Zastrzeżenie

Niniejsza informacja nie stanowi wyczerpującego i kompleksowego opracowania na temat odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionego towaru. Przed skorzystaniem z uprawnień z tytułu rękojmi klient winien każdorazowo we własnym zakresie zapoznać się z odpowiednimi regulacjami Kodeksu cywilnego.